Regulamin serwisu Grupy Magmillon

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 2. zasady korzystania z serwisu Magmillon dostępnego pod adresem www.magmillon.com oraz serwisów innych spółek z Grupy Magmillon (łącznie zwane “Serwisem”, mimo że mogą stanowić odrębne strony internetowe). Aktualna lista serwisów Grupy Magmillon jest zamieszczona w odrębnym pliku dostępnym w każdym z serwisów,
 3. rodzaje i zakres usług udostępnianych w Serwisie,
 4. tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w treściach publikowanych w Serwisie,
 5. tryb zgłaszania ewentualnych przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.
 6. Administratorem Serwisu jest Magmillon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, KRS: 0000438283 , NIP: 5342488734, REGON: 146377906, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 7. Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  1. pod adresem korespondencyjnym podanym powyżej,
  1. pod adresem poczty elektronicznej: administracja@magmillon.com,
  1. pod numerem telefonu: 22 370 57 55.
 8. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Serwisach znajdują się w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.
 9. Szczegóły dotyczące stosowania plików Cookies w Serwisie znajdują się w Polityce Cookies dostępnej w Serwisie.

§ 2 Definicje

Administrator (Usługodawca) – Magmillon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, KRS: 0000438283, NIP: 5342488734, REGON: 146377906, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Blog – Usługa, internetowy blog z artykułami nawiązującymi do tematyki nieruchomości, prowadzony przez Kubę Karlińskiego dla wszystkich osób odwiedzających Serwis. W ramach Bloga Kuby Karlinskiego organizowane są szkolenia i webinaria.

Chat – dostępne w Serwisie narzędzie do komunikowania się Usługobiorców z Usługodawcą w zakresie oferowanych Usług.

Formularz kontaktowy – Usługa, interaktywny formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający Użytkownikowi nawiązanie kontaktu z Administratorem.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Serwis – oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym,  pod adresem magmillon.com oraz serwisów innych spółek z Grupy Magmillon, za pośrednictwem której Administratorświadczy Usługi na podstawie Regulaminu, stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami. Aktualna lista serwisów Grupy Magmillon jest zamieszczona w odrębnym pliku dostępnym w każdym z serwisów.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie Usług.

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Serwisu zgodnie z Regulaminem.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami).

Użytkownik – każdy podmiot korzystający albo zamierzający korzystać z Usług  dostępnych w Serwisie, to jest: (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Skrypt JavaScript – program komputerowy ułatwiający dostęp oraz poprawne działanie wybranych stron internetowych np. Serwisu.

§ 3 Wymogi prawne

 1. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług określonych w Regulaminie. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie na stronie głównej Serwisu, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 3. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu: www.magmillon.com lub adresu innej strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 5 Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązującego prawa polskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu. W szczególności zabronione jest dostarczanie oraz przetwarzanie treści mogących stanowić naruszenie prawa polskiego oraz prawa obowiązującego w Unii Europejskiej, a także Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 6. Wszystkie ceny, informacje handlowe, przedstawione wizualizacje znajdujące się w niniejszym Serwisie mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.   Ponadto przedstawione w Serwisie materiały graficzne, w tym wizualizacje, mają charakter wyłącznie poglądowy, a przedstawione w nich modele budynków oraz zagospodarowania terenu mogą podlegać zmianom na etapie realizacji projektu.

§ 4 Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 2. przeglądarka Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera;
 3. monitor o rozdzielczości minimum 1280×800;
 4. włączona obsługa Cookies i JavaScript

§ 5 Zasady korzystanie z Serwisu  

 1. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług udostępnionych w Serwisie oraz opuścić strony Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Usługi Newsletter.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Serwisu. Treści zamieszczone w Serwisie, takie jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane (dalej jako „Treści”) są chronione prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i pokrewnymi, przysługującymi Administratorowi lub innym podmiotom z Grupy Magmillon lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w zakresie korzystania z Treści na potrzeby prowadzenia Serwisu. Żaden fragment Treści publikowany w Serwisie nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia Administratora lub podmiotu uprawnionego do korzystania z praw własności intelektualnej.

§ 6 Zasady świadczenia Usług

 1. Administrator będzie za pośrednictwem Serwisu udostępniał nieodpłatnie następujące rodzaje Usług:
 2. udostępnianie Treści w Serwisie, w szczególności takich jak: informacje o inwestycjach zrealizowanych, informacje o inwestycjach kapitałowych, informacje o inwestycji Pole Mokotowskie, informacje o inwestycji PlatAnowa, informacje zawarte na blogu Kuby Karlińskiego, dane kontaktowe itp.   
 3. udostępnianie interaktywnych Formularzy kontaktowych służących do składania przez Użytkowników zapytań lub wniosków kierowanych do Administratora, w tym umożliwiających zamówienie oferty, rezerwację oferty, kontakt w sprawie oferty, m.in.:  „Formularz Inwestuj z Kubą Karlińskim”, „Formularz Pole Mokotowskie”, „Formularz Inwestycje Kapitałowe”, „Formularz Sprzedaż Gruntów”, „Formularz Sprzedaż Lokali Brzeska 18”, „Formularz Sprzedaż Domów Reguły”, „Formularz Sprawy Administracyjne”,
 4. Linki,
 5. Wtyczki do social media,
 6. Newsletter,
 7. Chat,
 8. Inne Usługi dostępne w Serwisie.
 9. Administrator może w dowolnym momencie wprowadzać zmiany w świadczonych Usługach, bez konieczności informowania o tym Użytkowników.
 10. Administrator Serwisu może dodawać kolejne Usługi dla Użytkowników Serwisu, bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkowników.   
 11. Wtyczki to niewielkie narzędzia dostawców social media stosowane w celu umożliwienia przejścia bezpośrednio z danej strony internetowej do fanpage, kanału podmiotu, który je zamieszcza, w wybranych przez siebie social media:
 12. Administrator korzysta z wtyczek Facebook, Linkedin oraz Instagram. Niewykluczone, że wykaz social media dostępnych za pomocą Wtyczek będzie rozszerzany.
 13. Klikając w wybraną wtyczkę, Użytkownik może przejść bezpośrednio z Serwisu do Fanpage, kanału  Administratora  na wybranym portalu społecznościowym.
 14. Administrator zapewnia wyłącznie zamieszczenie wtyczek w Serwisie. Administrator nie decyduje o sposobach działania wtyczek.
 15. Korzystając z wtyczek, Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności danego portalu społecznościowego oraz zwrócić szczególną uwagę na informacje o pozyskiwaniu informacji za pomocą Cookies stosowanych za pomocą wtyczek.
 16. Korzystanie z wtyczek następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w wybraną wtyczkę.
 17. Serwis może zawierać Linki do innych domen. Serwis świadczy wyłącznie Usługę zamieszczania linków na swoich stronach internetowych. W najdalej idącym zakresie dopuszczalnym prawem Serwis w żaden sposób nie odpowiada za treści publikowane przez podmioty trzecie.
 18. W zakresie, w jakim Linki prowadzą do innych stron i domen Administratora, Administrator nie odpowiada za treści, dostępność, inne dane, materiały lub narzędzia dostępne lub stosowane pod danym linkiem przez podmioty trzecie.
 19. Usługa Linków polega wyłącznie na zamieszczaniu linków na stronie internetowej Serwisu.
 20. Korzystanie z Linków następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w wybrany Link.
 21. Newsletter to Usługa polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi Treści w postaci indywidualnej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 22. Aby korzystać z Usługi Newslettera, należy:
  1. wypełnić odpowiednie pole zamówienia Newslettera
  1. wypełnić deklarację zgody na dostarczanie Newslettera.
 23. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Użytkownika na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Newsletter przez Administratora.
 24. Umowa na świadczenie Usługi Newslettera zostaje rozwiązana z chwilą rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@magmillon.com lub Użytkownik może zrezygnować z usługi Newslettera w każdej chwili, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi w ramach usługi Newsletter.
 25. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter może być rozwiązana przez Usługobiorcę bez podania przyczyny w każdym czasie.
 26. Usługa Chatu jest dostępna w Serwisie w celu usprawnienia kontaktu bezpośredniego pomiędzy Usługobiorcami Serwisu internetowego oraz Usługodawcą.
 27. Usługa Chatu polega wyłącznie na zamieszczeniu okna Chatu w Serwisie,
 28. korzystanie z Usługi Chatu następuje wyłącznie w momencie kliknięcia w okno rozpoczęcia konwersacji, natomiast w przypadku opuszczenia Chatu Umowa rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

§ 7 Zarządzanie Treścią w Serwisie

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Treści opublikowanych w Serwisie w dowolnym momencie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych Treści.

§ 8 Ochrona własności intelektualnej

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.) podmiotem uprawnionym do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów zawartych w Serwisie jest Magmillon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, KRS: 0000438283, NIP: 5342488734, REGON: 146377906, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiedni podmiot z Grupy Magmillon.
 2. Właścicielem lub podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i znaków towarowych zamieszczonych w Serwisie jest Magmillon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, KRS: 0000438283, NIP: 5342488734, REGON: 146377906, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że wyraźnie wskazano innego właściciela. 

§ 9 Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych Usług, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie zgłoszenia drogą mailową na adres
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
 3. imię i nazwisko Użytkownika,
 4. dane kontaktowe: numer telefonu lub adres e-mail
 5. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na podany powyżej adres e-mail.
 7. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej: zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018 poz. 1930 j.t. z późn zm.) – w tym celu niezbędne jest złożenie wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. Usługodawca zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej, co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi, jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika. Administrator może wstrzymać lub pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora Serwisu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie, tj. od dnia 28 czerwca 2023 r. i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Administratora w dowolnym momencie bez konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Użytkownika. W tym przypadku nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich publikacji.
 4. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu mające związek ze Świadczeniem usług drogą elektroniczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora Serwisu. W przypadku, Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Przepisy dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.