Polityka prywatności serwisów Grupy Magmillon

I. Zawartość polityki prywatności

1. Polityka prywatności serwisów Grupy Magmillon to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących Użytkowników serwisu Magmillon dostępnego pod adresem www.magmillon.com oraz serwisów innych spółek z Grupy Magmillon (, na których niniejsza Polityka prywatności jest dostępna (łącznie będziemy nazywać je “Serwisem”, mimo, że mogą stanowić odrębne strony internetowe). Aktualna lista serwisów Grupy Magmillon jest zamieszczona w odrębnym pliku dostępnym w każdym z serwisów. W niniejszej Polityce prywatności zawarliśmy wszystkie informacje, które osoby, których dane dotyczą, powinny otrzymać zgodnie z RODO.

2. Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu danych pozyskiwanych przez Serwis. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania plików Cookies lub innych podobnych technologii znajdują się również w Polityce Cookies dostępnej w Serwisie.

3. Polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników, czyli każdego, kto wchodzi na stronę www.magmillon.com lub inna stronę Serwisu. W zależności od tego, jak Użytkownik korzysta z Serwisu, znajdą zastosowanie różne przypadki przetwarzania danych osobowych.

4. Nazwy pisane wielką literą mają znaczenie zgodne z Regulaminem Magmillon lub wskazane w niniejszej Polityce prywatności.

5. Jeśli w Polityce prywatności Użytkownik nie znajdzie interesujących go informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych, specjaliści OCS z zakresu RODO służą wsparciem i pomocą i udzielą wszelkich potrzebnych Użytkownikom informacji. Użytkownicy mogą kontaktować się w tej sprawie poprzez infolinię, e-mailowo na adres: administracja@magmillon.com lub pisemnie na adres Magmillon.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Magmillon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82. Z Magmillon można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym podanym powyżej;

2) pod adresem poczty elektronicznej: administracja@magmillon.com

3) pod numerem telefonu: 22 370 57 55.

Jeżeli Serwis prowadzony jest przez inną Spółkę z Grupy Magmillon, również administratorem danych osobowych będzie ta spółka, która jest administratorem danej strony w ramach Serwisu. W Serwisie znajdują się linki do wybranych pozostałych stron Serwisu, w szczególności do stron dedykowanych aktualnie prowadzonym Inwestycjom. Informacja ta zawsze jest dostępna na danej stronie, ponadto niezależnie od tego, jeśli Użytkownik zgłosi wniosek lub zapytanie do Magmillon, zostanie on odpowiednio rozpatrzony i w razie potrzeby przekazany do odpowiedniej osoby w ramach właściwej Spółki z Grupy Magmillon.

Koordynator wyznaczony do spraw zgodności z RODO w Magmillon jest wspólny dla wszystkich spółek z Grupy Magmillon, a zatem w każdym przypadku wniosek Użytkownika nie pozostanie bez rozpoznania.

III. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

Spółka przetwarza te dane osobowe, które niezbędne do świadczenia Usług dostępnych w Serwisie lub na podstawie dobrowolnej, odrębnej zgody. Spółka nie przetwarza danych osobowych w innych celach, nie pozyskuje danych z innych źródeł niż te wskazane poniżej oraz nie przekazuje ich żadnym podmiotom, które nie są uprawnione do ich posiadania.

Poniżej przedstawiamy wykaz celów i czynności przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Klientów i ich przedstawicieli przez Spółkę.

1. Działanie Serwisu

Jak w przypadku każdego serwisu internetowego, Spółka przetwarza informacje dotyczące urządzenia Użytkownika, z którego korzysta on w celu dostępu do Serwisu. Dane te mogą być następujące: rodzaj urządzenia, adres IP komputera, informacje zawarte w plikach Cookies, ogólna informacja o lokalizacji urządzenia, dane dotyczące sesji (czyli od wejścia na stronę www Serwisu do zamknięcia ostatniej karty Serwisu), dane przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta do wyświetlania Serwisu, inne dane dotyczące urządzenia, np. ID urządzenia mobilnego, dane dotyczące aktywności w Serwisie, w tym na poszczególnych podstronach. Są to standardowe informacje, jakie przetwarzają administratorzy stron www do zapewnienia ich poprawnego wyświetlania i działania, rozwoju serwisów oraz prowadzenia statystyk dotyczących serwisów, np. liczby odwiedzin lub statystyk dotyczących korzystania z poszczególnych funkcjonalność, wyświetlania określonych treści, podstron lub obszarów danego serwisu. W tych samych celach Spółka pozyskuje i przetwarza dane niezbędne do zapewnienia poprawnego działania Serwisu.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Spółka obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu zapewnienia działania Serwisu i dostępu Użytkowników do treści wyświetlanych w Serwisie, tj. w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Dane dotyczące statystyk Serwisu przetwarzane są w celu umożliwienia jego rozwoju i ulepszania Serwisu oraz dostępnych funkcjonalności, w prawnie uzasadnionym interesie Spółki oraz Użytkowników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Dane kontaktowe osób zainteresowanych daną nieruchomością – Formularz zainteresowania nieruchomością

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.Na naszych stronach Serwisu dedykowanych danej nieruchomości widnieje formularz kontaktowy pozwalający skontaktować się bezpośrednio z Opiekunem danej nieruchomości. Dane Użytkowników, którzy pozostawią za pomocą tego formularza kontaktowego swoje dane kontaktowe, będą przetwarzane w celu podjęcia kontaktu elektronicznego i przekazania informacji dotyczących tej nieruchomości. A zatem, kontakt zwrotny będzie zawierał informacje handlowe związane z tą nieruchomością. Dane tych Użytkowników nie będą wykorzystywane w innych celach, w szczególności nie zostaną umieszczone w bazie newslettera Serwisu (chyba, że ten sam Użytkownik dokona subskrypcji newslettera odrębnie od formularza zainteresowana nieruchomością).

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A w związku z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego i będą przetwarzane czasowo, przez okres 1 miesiąca od wypełnienia formularza, a następnie przez czas trwania wymiany kontaktów w związku z nieruchomością, zgodnie z bieżącymi potrzebami Użytkownika.

3. Dane Klientów oraz ich reprezentantów

W ramach realizacji działalności Spółki, w szczególności wynajmowania, nabywania i sprzedaży nieruchomości, przetwarzamy dane osobowe naszych Klientów oraz ich przedstawicieli, pełnomocników i reprezentantów na etapie zawierania umowy oraz jej realizacji. W celu zawarcia umowy przetwarzamy dane potrzebne do określenia stron umowy zgodnie z wymogami prawa, w zależności od tego, czy Klient jest osobą fizyczną, jednoosobowym przedsiębiorcą czy spółką prawa handlowego (mogą to być niektóre dane identyfikacyjne z dowodu osobistego, CEiDG, KRS, dokument pełnomocnictwa). W celu podejmowania bieżącego kontaktu przetwarzamy ich dane służbowe takie jak imię i nazwisko wraz z nazwą reprezentowanej firmy, służbowy numer telefonu oraz adres e-mail, dane dotyczące współpracy, wymiana korespondencji.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia umowy, jej realizacji oraz podejmowania bieżących kontaktów biznesowych w związku z realizowaną współpracą z Klientem, którego reprezentuje dana osoba (art. 6 ust.1. lit. f RODO). Dane są przetwarzane przez okres współpracy, a dane zawarte w dokumentach księgowych i podatkowych – przez 6 lat od wytworzenia dokumentu, zgodnie z przepisami prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości.

4. Blog Kuby Karlinskiego

Serwis zawiera link do Bloga Kuby Karlinskiego. Blog Kuby Karliskiego to odrębny serwis powiązany ze Spółką tak samo, jak pozostałe spółki z Grupy.

W ramach Bloga Kuby Karlinskiego organizowane są szkolenia i webinaria. W celu ich organizacji, przetwarzane są dane osobowe uczestników tych wydarzen, w tym, w przypadku wydarzen online, loginy użytkowników mogą być ujawniane innym Użytkownikom, a spotkania mogą być nagrywane. Szczegółowe warunki uczestnictwa w danym wydarzeniu, jak również przetwarzania danych osobowych Uczestników, są wskazywane w regulaminie danego wydarzenia.

Dane te są przetwarzane w ramach Bloga Kuby Karlinskiego w celu realizacji wydarzenia, tj. art. 6 ust. 1 lit. b lub f RODO (w zależności od wydarzenia). Dane te będą przetwarzane przez 1 rok od zakonczenia wydarzenia, a w przypadku wydarzę odpłatnych dane zawarte w dokumentacji księgowej i podatkowej będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa do 6 lat.

5. Promocja i marketing Magmillon oraz Spółek z Grupy – baza promocyjna

Magmillon oraz pozostałe Spółki z Grupy są ze sobą powiązane biznesowo, z zachowaniem spójności branży, w której działają. Spółki podejmują działania promocyjne oraz marketingowe, mające na celu promocję marki, prowadzonych inwestycji, wiedzy z obszaru nieruchomości, budownictwa i pokrewnych, jak również informowanie o swojej działalności oraz aktualnościach. W tym celu przesyłamy nasze newslettery, informacje e-mailowe oraz SMS zainteresowanych osób.

Przetwarzamy dane osobowe w celach promocyjnych i marketingowych wyłącznie po udzieleniu uprzedniej, dobrowolnej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO, art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego, do czasu cofnięcia zgody. Spółki z Grupy posiadają wspólna bazę promocyjną oraz prowadzą wspólne kampanie promocyjne, a zatem zgodnie z treścią zgody, wyrażając zgodę na nasze działania promocyjne lub subskrybując newsletter, Użytkownicy będą otrzymywać informacje promocyjne dotyczące Magmillon, całej Grupy, Bloga Kuby Karlinskiego, wybranych Spółek z Grupy lub wybranych inwestycji, którymi osoba jest zainteresowana. Materiał…y promocyjne mogą być dostosowane na podstawie wcześniejszych zainteresowan osoby, np. w związku z zapytaniem o daną inwestycję. Administratorami danych osobowych zawartych w bazie promocyjnej są wszystkie Spółki z Grupy wspólnie (współadministrowanie). Osoby, których dane dotyczą, mogą realizować swoje prawa, składając wniosek do wybranej przez siebie Spółki, określając swoje żądania. Ze strony współadministratorów za zapewnienie zgodności przetwarzania z RODO odpowiada Magmillon, w szczególności za spełnianie obowiązku informacyjnego, realizację prawa do usunięcia oraz zapewnianie zgodności z RODO treści pozyskiwanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych Grupy.

Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym czasie, bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody powoduje, że dalsze działania promocyjne wobec tej osoby nie będą stosowane.

6. Reklamy personalizowane w Serwisie

W celu dostarczania naszym Użytkownikom informacji, które odpowiadają na potencjalne potrzeby, Serwis analizuje informacje o aktywności Użytkowników i na tej podstawie wyświetla podpowiedzi treści, które mogą ich zainteresować. Dane te służą jedynie do dostosowywania treści w Serwisie, aby Serwis lepiej odpowiadał na potrzeby naszych Użytkowników oraz aby Użytkownicy otrzymywali mniej treści, które prawodpodobnie nie leżą w obszarze ich zainteresowan. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości, jednak potencjalnie, w połączeniu z innymi danymi, mogą prowadzić do ustalenia tożsamości, a zatem są objęte ochroną należną danym osobowym.

Działania te realizujemy na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) w związku ze zgodą na stosowanie plików Cookie, zgodnie z Polityką Cookies oraz Prawem Teleokomunikacyjnym.

Wyrażona zgoda może być w każdej chwili cofnięta bez podawania przyczyny, stosując jeden z wybranych przez siebie sposobów:

  1. Zmiana ustawien zgody w Serwisie, można to zrobić w każdej chwili, wchodząc w Politykę Cookies Serwisu i odklikując wybrane przez siebie zgody;
  2. Zmiana ustawien przeglądarki internetowej lub urządzenia, z którego Użytkownik korzysta.

7. Retargeting internetowy

Wobec naszych Użytkowników stosujemy również tzw. retargeting internetowy, czyli wyświetlanie dedykowanych reklam internetowych. W tym celu korzystamy z usług Google (Google Ads, Google Doubleclick) oraz Facebook (Facebook Ads). Usługi retargetingu ww. dostawców polegają na tym, że dostawcy ci zbierają informacje z plików Cookie zamieszczonych w Serwisie oraz na swoich platformach (Google, Facebook), a następnie na podstawie tak pozyskanych informacji wyświetlają informacje promocyjne Grupy Magmillon naszym Użytkownikom podczas korzystania przez nich z narzędzi Google oraz Facebooka. Spółka nie posiada informacji pozyskiwanych przez dostawców, informacje pochodzące z Serwisu nie zawierają też danych dotyczących tożsamości naszych Użytkowników. Nie przesądzając, czy dane te stanowią dane osobowe dla Spółek z Grupy Magmillon, uprzejmie informujemy, że działania retargetingowe, a w rzeczywistości stosowanie w Serwisie Cookies służących dostawcom do retargetingu, jest możliwe wyłącznie po pozyskaniu zgody Użytkownika na stosowanie Cookies służacych do retargetingu, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Zakres stosowanych działa retargetingowych Google oraz Facebooka zależy również od tego, z jakich usług tych dostawców Użytkownik korzysta oraz jakie ustawienia stosuje w swojej przeglądarce oraz sprzęcie telekomunikacyjnym (np. w smartfonie, laptopie, tablecie, komputerze).

Wyrażoną zgodę Użytkownik może cofnąć w każdym czasie, stosując jeden z wybranych przez siebie sposobów:

Dostawcy usług posiadają również swoje własne polityki prywatności oraz mogą umożliwiać stosowanie oddzielnych ustawien prywatności na poszczególnych platformach. Te działania pozostają jednak poza obszarem decyzyjnym Spółki.

Więcej informacji o polityce prywatności Google Ads Użytkownik znajdzie tutaj: https://support.google.com/adspolicy/answer/54817?hl=pl

Więcej informacji o polityce prywatności Facebook Użytkownik znajdzie tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/ oraz https://pl-pl.facebook.com/notes/optegra-zobacz-wi%C4%99cej/polityka-prywatno%C5%9Bci-dotycz%C4%85ca-danych-osobowych-przetwarzanych-za-pomoc%C4%85-faceboo

8. E-mail, Chat, formularz kontaktowy

W Serwisie są dostępne kanały korespondencyjnego kontaktu ze Spółką: adres e-mail kontaktowy, formularz kontaktowy oraz Chat. Wszystkie kanały kontaktu ze Spółką wymagają podania przez Użytkownika swoich danych osobowych oraz opisania sprawy, z którą zwraca się do nas. Dane te są objęte przepisami dotyczącymi prowadzenia korespondencji elektronicznej i objęte odpowiednią ochroną.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w celu umożliwienia kontaktu pomiędzy Użytkownikiem a Spółką a ich treść będzie przetwarzana przez czas trwania wymiany korespondencji, a następnie archiwizowana przez 1 rok.

Jeżeli korespondencja będzie dotyczyła reklamacji lub skargi, może być ona przechowywana dłużej, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen względem Spółki.

9. Social media

Spółka prowadzi swoje profile, fanpage i kanały na portalach społecznościowych np. Facebook, LinkedIn, Instagram. Są to fanpage Magmillon lub poszczególnych inwestycji realizowanych przez Spółki z Grupy. W tym celu Magmillon lub odpowiednia spółka z Grupy Magmillon przetwarza dane osobowe użytkowników portali społecznościowych, którzy należą do sieci kontaktów danego fanpage / kanału, są obserwującymi, obserwowanymi, komentującymi lub w inny sposób są widoczni dla Spółki zgodnie z charakterystyką danego portalu społecznościowego. Korzystamy też z dostępnych na danym portalu narzędzi statystycznych. Dane użytkowników portali społecznościowych mogą być też ujawniane na profilach Spółki innym użytkownikom tych portali lub ogółowi użytkowników zgodnie z regulaminem i polityką prywatności danego portalu, np. w przypadku zamieszczania komentarzy, publikacji postów na fanpage, publicznej widoczności followersów. Każdy Użytkownik należący do sieci Spółki w social media lub podejmujący inne aktywności powinien zapoznać się z warunkami świadczenia usług danego portalu społecznościowego.

Dane osobowe Użytkowników w social media są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółek z Grupy oraz Użytkowników – promocji marki i inwestycji oraz umożliwienia Użytkownikom wyszukiwanie informacji i zapoznawanie się z zawartością fanpage w wybranych przez nich social media (art. 6 ust.1. lit. f RODO). Dane przetwarzamy tak długo, jak dany użytkownik jest obecny w sieci społecznościowej Spółki lub zgodnie z zasadami działania danego serwisu społecznościowego.

Ponadto, w Serwisie dostarczamy wtyczki umożliwiające bezpośrednie przekierowanie do naszych social media. Wtyczki są narzędziem portali i ich sposób działania zależy od portalu dostarczającego daną wtyczkę, w tym portale mogą pozyskiwać dane zbierane przez wtyczki. Spółka odpowiada wyłącznie za ich umieszczenie w Serwisie i nie ma dostępu do danych pozyskiwanych przez wtyczki.

10. Dane statystyczne i analityczne

W celu analizy odwiedzin naszych Użytkowników w Serwisie oraz atrakcyjności treści oraz usług, Spółka prowadzi analizę korzystania z Serwisu. Są to działania wyłącznie statystyczne, które następnie Spółka wykorzystuje do podnoszenia jakości oraz atrakcyjności Serwisu. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości naszych Użytkowników, jednakże informacje te mogą łączyć się z innymi danymi o naszych Użytkownikach i w ten sposób potencjalnie umożliwiać identyfikację. A zatem informacje te podlegają w Spółce ochronie przewidzianej dla ochrony danych osobowych.

Podstawowe działania statystyczne prowadzone są przez Spółkę w związku z prawnie uzasadnionym interesem Spółki oraz racjonalnymi oczekiwaniami Użytkowników związanymi z rozwojem i podnoszeniem jakości Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dodatkowo, Spółka korzysta też z usług Google (Google Analytics). W tym zakresie podstawą stosowania Google Analytics jest dobrowolnie wyrażona zgoda na stosowanie plików Cookie, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody lub ją wycofa, Google Analytics nie będzie stosowane wobec tego Użytkownika.

11. Reklamacje

W przypadku złożenia skargi lub reklamacji, dane Użytkownika będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia, wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy, udzielenia odpowiedzi lub innego załatwienia sprawy. W tym celu będziemy przetwarzać nie tylko dane zawarte w treści skargi lub reklamacji, ale także inne dane dostępne w Spółce, niezbędne w danej sprawie.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu rozpatrzenia reklamacji i są przetwarzane przez 5 lat, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

12. Postępowania wyjaśniające, dochodzenie roszczeń

Wszystkie dane osobowe przetwarzane przez Magmillon oraz Spółki z Grupy mogą być przetwarzane w celu obrony lub dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu lub usług Spółki. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów, dane te mogą być przetwarzane w celu prowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz, jeśli będzie to prawnie uzasadnione, w celu obrony lub dochodzenia roszczeń przez innych Użytkowników Serwisu. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i mogą być przechowywane do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Spółki względem Użytkownika lub Klienta, który to okres zazwyczaj wynosi trzy lata zgodnie z Kodeksem cywilnym, lecz w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych Użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu innemu Użytkownikowi, podmiotowi lub organom publicznym uprawnionym na mocy przepisów prawa, np. sądom, policji, prokuraturze. W każdym przypadku Spółka dokona rzetelnej weryfikacji, czy i w jakim zakresie określony podmiot jest uprawniony do otrzymania określonych informacji.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora lub użytkownika / podmiotu polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem Użytkownika.

IV. Odbiorcy danych osobowych

Klienci

W przypadku zawarcia umowy, w celu realizacji obowiązków prawnych, Spółka ujawnia dane osobowe zawarte w dokumentacji księgowej i podatkowej podmiotom Krajowej Administracji Skarbowej, biegłym rewidentom oraz innym podmiotom zgodnie z wymogami prawa.

Wtyczki do social media

Wtyczki do social media, które udostępniamy w Serwisie, mogą zbierać określone dane o Użytkownikach z nich korzystających. Nie mamy dostępu do tych danych. Wtyczki są narzędziem danego portalu społecznościowego, a my wyłącznie umieszczamy je w Serwisie. Jeżeli korzystasz z danej wtyczki, zapoznaj się z polityką prywatności danego portalu społecznościowego.

Podmioty uprawnione przez prawo

Może też zdarzyć się, że Spółka otrzyma wniosek o ujawnienie określonych danych osobowych od uprawnionych organów lub instytucji. Wówczas, jeżeli podmiot wnioskujący będzie uprawniony na mocy przepisów prawa do otrzymania określonych danych, Magmillon będzie zobowiązany je udostępnić.

Dostawcy usług Google, Facebook

W ramach korzystania z usług Google, Facebook w zakresie statystyk oraz retargetingu, dane z plików Cookie tych dostawców zainstalowanych w Serwisie są pozyskiwane przez tych dostawców. Spółka nie ma dostępu do danych pozyskiwanych przez pliki Cookie dostawców, dane te nie obejmują również informacji dotyczących tożsamości naszych Użytkowników.

Podwykonawcy

Spółka korzysta z podwykonawców i dostawców usług, np. dostawcy rozwiązań IT, dostawcy usługi Chat, hostingodawca, obsługa administracyjna, doradcy prawni, podatkowi, agencje PR i marketingowe. Spółka zawiera umowy o współpracę z zachowaniem odpowiednich wymogów i standardów w zakresie ochrony danych osobowych oraz dokłada staranności przy wyborze swoich kontrahentów, aby zapewniali oni odpowiedni poziom ochrony danych. Podmioty te nie mogą przetwarzać danych osobowych we własnych celach, a jedynie realizować określone zadania na rzecz Spółki, przetwarzając w tym celu dane osobowe w imieniu Spółki.

V. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

Korzystanie z usługi Google Analytics może wiązać się z transferem informacji pozyskiwanych z plików Cookie Google. Google stosuje dodatkowe środki ochrony transferowanych danych na podstawie RODO. Szczegółową informację dotyczącą Google Analytics Użytkownik znajdzie tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3379636?hl=pl

VI. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);

5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);

8) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z Magmillon i poinformuj nas, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.

VII. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeśli Twoim zdaniem dochodzi do nieprawidłowości w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

3) telefonicznie: 606 695 000.

Zachęcamy, aby najpierw skontaktować się z naszymi specjalistami ds. RODO, którzy służą wszelkimi wyjaśnieniami oraz pomogą Ci zaopiekować się Twoją sprawą.

VIII. Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Serwisu w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez informacje zamieszczone w Serwisie.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 28 czerwca 2023 r.